Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydziały i stanowiska » Główny Księgowy

Główny Księgowy


  Główny księgowy działa zgodnie z przepisami prawa  i zakresem obowiązków.  Odpowiada m.in. za:   

1. Prowadzenie rachunkowości zakładu według obowiązujących przepisów i zasad wynikających z Ustawy o rachunkowości z późniejszymi zmianami oraz Ustawy o finansach publicznych z późniejszymi zmianami  polegające zwłaszcza na:
a) zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów w sposób  zapewniający:
- właściwy przebieg operacji gospodarczych,
- ochronę mienia będącego w posiadaniu zakładu,
b) bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzeniu kalkulacji wynikowej kosztów  wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający:
- terminowe sporządzanie statystyk, analiz oraz przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,
- terminowe i prawidłowe rozliczanie osób materialnie odpowiedzialnych za  mienie,
- prawidłowe i terminowe dokonywanie wszelkich rozliczeń finansowych, finansowanie wydatków  właściwymi środkami,
c) dokonywaniu kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
d) dokonywaniu kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i  finansowych,
e) nadzorowaniu całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez poszczególne  komórki organizacyjne zakładu,
f)  prowadzeniu gospodarki finansowej zakładu zgodnie z obowiązującymi zasadami polegające na:
- wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad
  wykonywania budżetu, gospodarki środkami własnymi będącymi w dyspozycji zakładu,
- zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę,
- zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty wszelkich zobowiązań,
g) analizie prawidłowości wykorzystania środków z dotacji i innych będących w dyspozycji zakładu.
2. Opracowywanie:
 a) rocznych planów finansowych przychodów i kosztów,
 b) dostosowanie projektu planu do uchwały budżetowej i decyzji Prezydenta miasta,
 c) w ramach rachunkowości zarządczej budżetowanie kosztów i ewidencji kosztów w układzie comiesięcznej statystyki i analizy realizacji planu przychodów i kosztów przy wcześniejszym ustaleniu miesięcznych planów  przychodów i  kosztów poszczególnych działalności  i  rodzajów  kosztów.
3. Sporządzenie  zakładowego planu kont.
4. Nadzór nad  naliczaniem i odprowadzaniem wszelkiego rodzaju podatków, opłat itp. wynikających  z obowiązujących przepisów.
5. Nadzór nad poprawnym i terminowym naliczaniem i wypłacaniem wynagrodzeń pracowników.
6. Nadzór nad przyjmowaniem, rejestracją i personalizacją wniosków o wydanie LKM oraz kontrola   prawidłowości rozliczania przyjętych wpłat i rozliczeń z użytkownikami LKM.
7. Nadzór nad poprawnym i terminowym rozliczaniem z ZUS, Urzędem  Skarbowym, gminą  i  innymi instytucjami i urzędami.
8. Nadzór nad sporządzaniem sprawozdań GUS, deklaracji i innych wymaganych przepisami prawa   dokumentów.
9. Nadzór nad poprawnym i terminowym rozliczaniem się kierowców z pozyskanych utargów, z tytułu sprzedaży  biletów jednorazowego przejazdu w autobusach komunikacji miejskiej.
10. Nadzór nad prowadzeniem archiwum zakładowego.
11. Sporządzanie rocznego bilansu i z tym związanych sprawozdań i dokumentów.
12. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości.
13. Ocenianie pracy podległych pracowników.
14. Sporządzanie zakresów obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień podległym pracownikom i ich  aktualizacja.
15.Prowadzenie nadzoru nad zakupami zgodnie z ustawą Prawo zamówień  publicznychTyp jednostki: Wydziały i stanowiska
Autor informacji: Kamila Majchrzak
Informację wprowadził: Kamila Majchrzak
Opublikowany dnia: 2015-10-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-03-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.