Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydziały i stanowiska » Specjalista ds. pracowniczych i administracyjno-biurowych

Specjalista ds. pracowniczych i administracyjno-biurowych


Specjalista d/s pracowniczych i administracyjno-biurowych działa zgodnie z przepisami prawa i zakresem obowiązków. Odpowiada m. in. za:

1.W zakresie spraw pracowniczych i działalności socjalnej:
•realizowanie zakładowej polityki zatrudnienia oraz współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy oraz z innymi działami zakładu w zakresie wynikającym z potrzeb zatrudnienia,
•informowanie dyrektora o przebiegu realizacji zadań w dziedzinie polityki zatrudnienia oraz o stwierdzonych nieprawidłowościach i wykroczeniach z tym związanych,
•ustalanie uprawnień pracowniczych, w tym dodatku za staż pracy i gratyfikacje jubileuszowe,
•zawieranie i rozwiazywanie umów o pracę,
•przygotowywanie dokumentacji związanej z zaszeregowaniem oraz wniosków o awans pracownika,
•współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie złożonych wniosków o przyznanie świadczenia rentowego lub świadczenia emerytalnego,
•prowadzenie akt osobowych oraz ewidencji osobowej, w tym ewidencji pracowników zatrudnionych i zwolnionych, prowadzenie rejestru rencistów i emerytów objętych opieką zakładu, itp,
•obsługa oprogramowania w zakresie systemu kadrowego oraz kompletowanie ewidencji czasu pracy z poszczególnych komórek zakładu,
•prowadzenie ewidencji urlopów pracowniczych,
•prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich oraz analiza absencji chorobowej zatrudnionych,
•prowadzenie wszelkiego rodzaju sprawozdań i statystyk kadrowych określonych przepisami prawa,
•opracowywanie materiałów do planów finansowo – ekonomicznych,
•zapewnienie pomocy pracownikom podnoszącym kwalifikacje zawodowe oraz organizowanie szkoleń,
•opracowywanie programów i planów działalności socjalno-bytowej zakładu na podstawie analizy potrzeb i preferencji zatrudnionych pracowników,
•administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w zakresie pomocy socjalnej i mieszkaniowej,
•organizowanie opieki i różnych form pomocy dla pracowników pozostających w trudnych warunkach życiowych oraz byłych pracowników (renciści, emeryci),
•współpraca z innymi komórkami działającymi w zakładzie.

2.W zakresie obsługi sekretariatu:
•organizowanie sprawnej pracy sekretariatu oraz obsługa centrali telefonicznej, faksu i poczty elektronicznej,
•przyjmowanie korespondencji zewnętrznej, rejestracja korespondencji w dzienniku korespondencyjnym oraz przedkładanie dyrektorowi do dekretacji,
•prowadzenie ewidencji korespondencji wychodzącej,
•rozdział korespondencji na poszczególne komórki organizacyjne zakładu,
•organizowanie narad, spotkań, konferencji, wyjazdów służbowych,
•prowadzenie ewidencji i wystawianie polecenia wyjazdu służbowego,
•zaopatrzenie, ewidencja i wydawanie artykułów biurowych,
•prenumerata prasy i innych wydawnictw branżowych,
•współpraca z Izbą Gospodarczą Komunikacji Miejskiej,
•współpraca z innymi działami zakładu.

Informacje powiązane:

- JEDNOSTKI PODLEGŁE:Typ jednostki: Wydziały i stanowiska
Autor informacji: Kamila Majchrzak
Informację wprowadził: Kamila Majchrzak
Opublikowany dnia: 2018-04-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-04-04
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.