Inspektor ds. konserwacji dróg


Inspektor ds. konserwacji dróg działa zgodnie z przepisami prawa i zakresem obowiązków. Organizuje funkcjonowanie brygady konserwacji dróg Miejskiego Zakładu Komunikacji. Odpowiada m. in. za:

•opracowywanie materiałów do planów finansowo – ekonomicznych,
•sporządzanie zakresów obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień podległym pracownikom i ich aktualizacja,
•planowanie robót, sprawowanie nadzoru nad właściwym wykonaniem robót pod względem ich jakości oraz bhp i p- poż. po uzgodnieniu z kierownictwem Miejskiego Zarządu Drógi Inwestycji,
•systematyczne dokonywanie objazdów dróg i ulic celem oceny ich stanu technicznego oraz stanu technicznego obiektów mostowych, wiaduktów i przepustów drogowych i innych urządzeń drogowych oraz nadzór nad ich prawidłowym utrzymaniem,
•prowadzenie ewidencji dróg i innych obiektów i urządzeń drogowych,
•prowadzenie pomiaru ruchu drogowego,
•nadzór nad pracami zabezpieczającymi na drogach i obiektach mostowych związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa w ruchu lądowym (wypadki drogowe, rozlany olej, awaria sygnalizacji świetlnej), łącznie z utrzymaniem i zabezpieczeniem oznakowania,
•nadzór nad pracami zleconymi innym jednostkom w zakresie utrzymania dróg, ulic oraz innych obiektów i urządzeń drogowych,
•nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg, chodników, obiektów mostowych i urządzeń drogowych,
•nadzór nad oznakowaniem tras objazdu w przypadku cyklicznych imprez sportowych, uroczystości państwowych i religijnych,
•na bazie oceny stanu sieci drogowej i obiektów mostowych zgłaszanie potrzeb w zakresie utrzymania, modernizacji, odnowy dróg i chodników, zieleni i obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, przepusty),
•organizowanie dostaw materiałów w zakresie inżynierii ruchu (znaki drogowe i inne urządzenia związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego),
•czuwanie nad przestrzeganiem przepisów porządkowych na drogach w granicach administracyjnych miasta Leszna,
•współpraca z Policją, Strażą Miejską i Państwową Strażą Pożarną w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na drogach i ulicach w granicach administracyjnych miasta Leszna,
•kontrola robót i ich oznakowanie w obrębie pasa drogowego pod względem zgodności z wydaną decyzją administracyjną zarządcy drogi,
•nadzór nad właściwą administracją, eksploatacją i konserwacją narzędzi oraz środka transportowego będącego w dyspozycji brygady remontowej dróg,
•sporządzanie miesięcznych kart obrachunkowych dla pracowników zatrudnionych w brygadzie remontowej dróg,
•wykonywanie pozostałych poleceń przełożonego,
•dyspozycyjność

Autor informacji: Kamila Majchrzak
Informację wprowadził: 27
Opublikowany dnia: 2018-04-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-04-04
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.