Specjalista ds. pracowniczych


Specjalista d/s pracowniczych działa zgodnie z przepisami prawa i zakresem obowiązków. Odpowiada m. in. za:

1. w zakresie spraw pracowniczych i działalności socjalnej:
•obsługa programu kadrowego wykorzystywanego przez zakład,
•realizowanie zakładowej polityki zatrudnieniowej,
•pozyskiwanie pracowników do pracy oraz współpraca z Urzędem Pracy,
•ustalanie uprawnień pracowniczych do dodatku za staż pracy i gratyfikacji jubileuszowych,
•zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę,
•przygotowywanie materiałów wraz z wnioskami dotyczącymi zaszeregowania i awansowania  pracowników,
•kompletowanie wniosków o emerytury i renty oraz współpraca w tym zakresie z ZUS-em,
•prowadzenie ewidencji osobowej oraz statystyki kadrowej,
•prowadzenie akt osobowych pracowników oraz skorowidzów ewidencyjnych pracowników zatrudnionych i zwolnionych,
•prowadzenie spraw urlopowych,
•wystawianie i ewidencja delegacji służbowych,
•ewidencja zwolnień lekarskich, dokonywanie analiz absencji w pracy,
•prowadzenie statystyki i sprawozdawczości dotyczącej spraw pracowniczych,
•sporządzanie sprawozdań określonych przez odpowiednie przepisy prawa do Urzędu Statystycznego,
•współdziałanie ze służbą BHP w zakresie organizowania wstępnych badań lekarskich nowo przyjętych pracowników,
•opracowywanie materiałów do planów finansowo – ekonomicznych,
•kompletowanie ewidencji czasu pracy z poszczególnych komórek,
•zapewnienie pomocy pracownikom podnoszącym kwalifikacje zawodowe w terminowym kończeniu nauki,
•współpraca ze szkołami, instytucjami i innymi zakładami oraz organizacjami społecznymi w zakresie kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego,
•organizowanie szkoleń pracowników,
•opracowywanie programów i planów działalności socjalnej i bytowej zakładu na podstawie analiz potrzeb i preferencji pracowników, specyfiki warunków pracy i posiadanych na ten cel środków,
•administrowanie zakładowym funduszem socjalnym i mieszkaniowym,
•organizowanie opieki i różnych form pomocy dla pozostających w trudnych warunkach życiowych oraz byłych pracowników zakładu /emerytów, rencistów/,
•załatwianie spraw w zakresie udzielania zapomóg pracownikom i emerytom,
•przydzielanie pożyczek z funduszu mieszkaniowego na remonty mieszkań pracowników,
•sporządzanie sprawozdań dotyczących spraw socjalno-bytowych pracowników, emerytów i rencistów objętych opieką zakładu,
•prowadzenie rejestru emerytów i rencistów objętych opieką zakładu,
•współpraca z komisją socjalna w zakładzie,
•współpraca z innymi działami w zakresie wynikającym z potrzeb działu kadr,
2. w zakresie obsługi sekretariatu:
•organizacja sprawnej pracy sekretariatu,
•prowadzenie kancelarii i nadzór nad prawidłowym obiegiem pism,
•przyjmowanie korespondencji zewnętrznej, rejestracja jej w dzienniku korespondencyjnym,
•prowadzenie ewidencji korespondencji wychodzącej,
•przygotowywanie korespondencji do wysyłki,
•przedkładanie korespondencji dyrektorowi do dekretacji,
•rozdział korespondencji na poszczególne komórki,
•organizacja narad, spotkań, konferencji, wyjazdów służbowych,
•obsługa centrali telefonicznej, faxu, zakładowej poczty elektronicznej,
•kontakt z klientem i obsługa klienta,
•współpraca z wewnętrznymi działami zakładu oraz dostawcami usług,
•wykonywanie pozostałych czynności wchodzących w skład działalności sekretariatu.


Autor informacji: Kamila Majchrzak
Informację wprowadził: 27
Opublikowany dnia: 2015-10-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-03-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2016-09-02 wprowadzona przez: 27
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.