Zastępca Dyrektora


Z-ca dyrektora działa zgodnie z przepisami prawa  i zakresem obowiązków. Odpowiada m. in. za:

•organizowanie i nadzorowanie działalności w podległym pionie,
•opracowanie analiz, informacji i ocen dotyczących zadań  pionu,
•kontrolowanie przestrzegania obowiązujących przepisów  przez podległych  pracowników,
•informowanie dyrektora o przebiegu realizacji zadań  określonych dla pionu, stwierdzonych
 nieprawidłowościach, wykroczeniach,
•ocenianie pracy podległych pracowników oraz wnioskowanie o wyróżnieniach, awansach, itp.,
•bieżące prowadzenie szkolenia i instruktażu podległych pracowników,
•terminowe przedstawianie dyrektorowi wniosków o podjęcie środków zaradczych oraz      pociągnięcie do odpowiedzialności  osób winnych zaniedbań naruszenia przepisów i zarządzeń obowiązujących w zakładzie,
•negocjowanie umów z kontrahentami  w zakresie podległych spraw i przedkładanie ich dyrektorowi,
•opracowywanie materiałów do planów finansowo – ekonomicznych,
•nadzór nad prowadzoną ewidencją czasu pracy podległego pionu,
•sporządzanie instrukcji dotyczącej ochrony i zabezpieczenia mienia zakładu,
•sporządzenie zakresu czynności podległych pracowników i jego aktualizacja,
•rozliczanie rachunków za wywóz nieczystości stałych, płynnych, pobór energii, wody oraz rozmów telefonicznych telefonów stacjonarnych i telefonii komórkowej,
•ewidencja wyposażenia zakładu w przedmioty nietrwałe w tym będące na wyposażeniu pojazdów zakładu,
•ewidencja sprzętu radiowo – telewizyjnego oraz środków łączności bezprzewodowej,
•nadzór nad realizacją zaleceń związanych z ochroną środowiska w tym kontrola przestrzegania terminów
•badań w zakresie szczelności zbiorników paliwa,
•sporządzanie sprawozdań w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
•prowadzenie ewidencji sprzętu p. pożarowego i kontrola przestrzegania terminów jego konserwacji,
•realizacja i przestrzeganie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych polegająca m.in. na:
 a)sporządzaniu  planów z zakresu  zamówień publicznych po zatwierdzeniu planu finansowego zgodnie z  Ustawą Prawo zamówień publicznych,
 b)przeprowadzanie postępowań przetargowych,
 c)prowadzenie nadzoru nad zakupami zgodnie z ustawą Prawo zamówień  publicznych,
 d)prowadzenie wszelkiego rodzaju ewidencji i dokumentacji zamówień publicznych,
 e)wybór odpowiedniego trybu ustawy po otrzymaniu informacji i zapotrzebowań od komórek i sporządzanie dokumentacji niezbędnej przy stosowaniu trybów ustawy,
 f)sporządzanie sprawozdań,
 g)opisywanie faktur pod względem stosowania ustawy,
 h)dostosowywanie dokumentacji wewnętrznej zakładu dot. zamówień publicznych do aktualnie obowiązujących przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych,
•realizacja i przestrzeganie przepisów z zakresu Ustawy o ochronie danych osobowych polegających m.in.na:
 a)pełnieniu funkcji Administratora bezpieczeństwa informacji (ABI),
 b)opracowanie i aktualizowanie dokumentacji zakładu wymaganej przepisami Ustawy i przestrzeganie  zasad w niej określonych,
 c)sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych    osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,
 d)zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami  o ochronie danych osobowych,
 e)prowadzenie rejestru zbioru danych przetwarzanych przez administratora danych,
•prowadzenie całokształtu zagadnienia związanego z kontrolą zarządczą w zakładzie polegającą m.in. na:
 a)opracowanie i aktualizowanie dokumentacji zakładu wymaganej przepisami,
 b)dokonywanie przeglądów obszarów ryzyk w kontekście celów i zadań Miejskiego Zakładu Komunikacji,
 c)prowadzenie niezbędnej dokumentacji.


Autor informacji: Kamila Majchrzak
Informację wprowadził: 27
Opublikowany dnia: 2015-10-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-03-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2016-09-02 wprowadzona przez: 27
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.