Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydziały i stanowiska » Z-ca dyrektora

Z-ca dyrektora


Z-ca dyrektora działa zgodnie z przepisami prawa i zakresem obowiązków. Odpowiada m. in. za:

•organizowanie i nadzorowanie działalności w podległym pionie,
•informowanie dyrektora o przebiegu realizacji zadań określonych dla pionu, stwierdzonych nieprawidłowościach, wykroczeniach,
•sporządzanie zakresów obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień podległym pracownikom i ich aktualizacja,
•ocenianie podległych pracowników oraz wnioskowanie o wyróżnienia, awanse itp.,
•prowadzenie bieżącego szkolenia i instruktażu podległych pracowników,
•terminowe przedstawianie dyrektorowi wniosków o podjęcie działań zaradczych oraz pociągnięcie do odpowiedzialności osób winnych zaniedbań naruszenia przepisów i zarządzeń obowiązujących w zakładzie,
•negocjowanie umów z kontrahentami w zakresie podległych spraw i przekładanie ich dyrektorowi,
•nadzór nad prawidłowością realizacji zawartych umów,
•opracowywanie materiałów do planów finansowo – ekonomicznych,
•rozliczanie rachunków za wywóz nieczystości stałych, pobór energii, wody, rozmów telefonii stacjonarnej i komórkowej,
•nadzór nad realizacją zadań związanych z ochroną środowiska, w tym kontrola terminów badań szczelności zbiorników paliwa,
•sporządzanie sprawozdań w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
•realizacja i przestrzeganie ustawy Prawo Zamówień Publicznych (PZP) polegające między innymi na:
-sporządzaniu planów z zakresu zamówień publicznych, po zatwierdzeniu planu finansowego zakładu,
- prowadzenie postępowań przetargowych zgodnie z ustawą PZP,
- prowadzenie nadzoru nad zakupami zgodnie z ustawą PZP,
-prowadzenie wszelkiego rodzaju ewidencji i dokumentacji dotyczących zamówień publicznych,
-wybór odpowiedniego trybu ustawy, po otrzymaniu informacji od poszczególnych komórek zakładu,
- sporządzanie sprawozdań,
- opisywanie faktur pod względem stosowania ustawy,
-dostosowywanie dokumentacji wewnętrznej zakładu dotyczącej zamówień publicznych do aktualnie obowiązujących przepisów ustawy PZP,
- współpraca z Biurem Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Leszna,

•realizacja i przestrzeganie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych polegające miedzy innymi na:
- pełnieniu funkcji administratora bezpieczeństwa informacji (ABI),
-opracowywanie i aktualizacja dokumentacji zakładu wymaganej przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych i przestrzeganie zasad w niej określonych,
-sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowywanie w tym zakresie sprawozdań dla administratora danych,
-przeszkolenie osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych,
-prowadzenie rejestru zbioru danych przetwarzanych przez administratora bezpieczeństwa informacji,
•prowadzenie całokształtu zagadnień związanych z kontrolą zarządczą w zakładzie polegającą między innymi na:
- opracowaniu i aktualizacji dokumentacji wymaganej przepisami prawa,
-dokonywanie przeglądów obszarów ryzyka w kontekście celów i zadań Miejskiego Zakładu Komunikacji,
- prowadzenie niezbędnej dokumentacji,
•współpraca z pracownikami firmy kontrolującej bilety w autobusach Miejskiego Zakładu Komunikacji, przyjmowani ewentualnych odwołań czy roszczeń pasażerów,
•sprawdzenie wykonania zaplanowanych ilości kontroli pasażerów w autobusach Miejskiego Zakładu Komunikacji w oparciu o podpisaną umowę,
•przyjmowanie roszczeń od pasażerów w związku z nieszczęśliwym wypadkiem mającym miejsce w autobusie Miejskiego Zakładu Komunikacji lub od poszkodowanych
w wyniku kolizji drogowej, której sprawcą był kierującym autobusem.


Typ jednostki: Wydziały i stanowiska
Autor informacji: Kamila Majchrzak
Informację wprowadził: Kamila Majchrzak
Opublikowany dnia: 2018-04-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-04-04
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.